Όροι χρήσης

Γενικά

Η παρούσα Ιστοσελίδα με διεύθυνση www.alumnilfh.com (εφεξής Ιστοσελίδα), αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» (εφεξής Σύλλογος), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Χλόης και Τρικάλων. Είμαστε ο Σύλλογος των αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά (Lycée Franco-Hellénique Eugene Delacroix).

Σύμβαση χρήσης

Πριν από την επίσκεψη, ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, κάθε επισκέπτης/χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να ελέγξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (λογισμικό, υπηρεσίες, εφαρμογές κλπ.). Σε περίπτωση, που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Με τη χρήση της  Ιστοσελίδας λογίζεται και τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της, καθώς και των παρόντων όρων χρήσης και ότι τα αποδέχεται όλα ανεπιφύλακτα. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο, τόσο της Ιστοσελίδας, όσο και των όρων χρήσης της για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, στις οποίες ο Σύλλογος μπορεί να προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση του. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμα και μετά τις όποιες τροποποιήσεις σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας σύμβασης και της σύμβασης των όρων χρήσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις ελληνικού δικαίου και ιδίως του ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και όπως ισχύει και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679. Οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (Για περισσότερα βλ. και την ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην παρούσα Ιστοσελίδα).

Εγγραφή μελών

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες και να διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία εγγραφής του. Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Κάθε μέλος αναλαμβάνει να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του και να ενημερώνει άμεσα το Σύλλογο για τυχόν χρήση του λογαριασμού του από τρίτους, από την οποία προκλήθηκε παραβίαση των περιγραφομένων όρων χρήσης.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ενδεικτικά δε το domain name, τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν είναι δυνατό να αποτελέσει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το κέρδος. Προϊόντα ή υπηρεσίες φορέων, συνεργατών και εν γένει τρίτων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα αντίστοιχα σήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί έχουν τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτή από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης του Συλλόγου και των διαχειριστών της Ιστοσελίδας

Συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή. Ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας, αποποιούνται  όλες τις εγγυήσεις ρητές ή σιωπηρές, νομικές ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτό) και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα, τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν εγγυώνται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική Ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, παρέχονται σ’ αυτούς χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Αποκλεισμός συμβουλών 

Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή παράλειψης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική και αποκλειστική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του Συλλόγου.

Δεσμοί (links) προς άλλους ιστότοπους (web sites)

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα web sites. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτό. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ο ιστότοπος ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αποζημίωση 

Ρητά συνομολογείται με την παρούσα, ότι σε περίπτωση, που ασκηθεί κατά του «Συλλόγου Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών»  οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, που προέρχεται από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας, ο ευθυνόμενος χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός μεν να παρέμβει στη σχετική διαδικασία, αφετέρου δε να αποζημιώσει τον «Σύλλογο Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών», στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, άλλως ο «Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής Αθηνών» διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατ’ αυτού.

Λοιποί όροι

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος, για οποιοδήποτε λόγο, προς το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγονται οι υπόλοιποι όροι, οι οποίοι συνεχίζουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά, που πηγάζει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής Σχολής” (εφεξής Σύλλογος), δηλαδή ο Σύλλογος των αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά (Lycee Franco-Hellenique Eugene Delacroix) λειτουργεί την Ιστοσελίδα www.alumnilfh.com (εφεξής Ιστοσελίδα). Με την παρούσα αναρτημένη στην Ιστοσελίδα ενημέρωση, ο Σύλλογος δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τόσο των επισκεπτών που περιηγούνται στον ιστότοπό του για ενημέρωση, αναζήτηση πληροφοριών κ.α., όσο και των χρηστών της Ιστοσελίδας (μέλη του Συλλόγου) που εισέρχονται, είτε με κωδικούς είτε κάνουν χρήση κάποιας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας από τον Σύλλογο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί, κατά οποιοδήποτε τρόπο, με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, οφείλει να απέχει από τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία και σκοπός επεξεργασίας τους

Κατά τη χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον χρήστη/επισκέπτη να καταχωρήσει προσωπικά του δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα κ.α. Στην περίπτωση αυτή, ο Σύλλογος ενημερώνει πλήρως τον χρήστη/επισκέπτη για το ποια προσωπικά δεδομένα καλείται να καταχωρίσει, καθώς και περί της υποχρεωτικότητας ή μη καταχώρισης των δεδομένων αυτών. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα στα πλαίσια λειτουργίας του Συλλόγου και παροχής ορισμένης υπηρεσίας προς τον χρήστη/επισκέπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ορισμένου χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η εκ μέρους του παροχή ρητής συγκατάθεσης (opt in) για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. λήψη newsletter, ηλεκτρονική επικοινωνία, ενημέρωση). Παράλληλα, παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του επισκέπτη ή χρήστη ορισμένου ιστοτόπου, επιτρέποντας στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή πρόσβασης, με σκοπό την παροχή μιας πιο αποτελεσματικής και εξατομικευμένης εμπειρίας περιήγησης. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα δεν συλλέγουν δεδομένα που αποκαλύπτουν την προσωπική ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη, ως εκ τούτου δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή του. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies για τους κάτωθι σκοπούς:

Λειτουργικά cookies: Εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου, απαλλάσσοντας τον χρήστη/επισκέπτη από την ανάγκη να επαναλαμβάνει τις ίδιες καταχωρήσεις κάθε φορά που επιστρέφει στον ιστότοπο της Ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται ευχερέστερη και ταχύτερη εμπειρία περιήγησης.

Αναλυτικά cookies: Συνδέονται με ένα εργαλείο στατιστικής ανάλυσης της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου και καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των σελίδων που επισκέπτονται, της προέλευσης αυτών των επισκέψεων, του αριθμού των επισκέψεων, του τύπου τερματικού, των συχνότερα επισκέψιμων σελίδων, το ποσοστό εγκατάλειψης κλπ., με σκοπό τη αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου και τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του, με τελικό στόχο τη βελτίωση του ιστότοπου και τη διασφάλιση της καλής εμπειρίας του χρήστη/επισκέπτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από τη Google, Inc. ("Google"). Μπορεί να αποτραπεί η συλλογή και η χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και διεύθυνση IP), κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Cookies τρίτων: Στην Ιστοσελίδα ενσωματώνουμε βίντεο από το Vimeo ή το YouTube ή εισάγουμε συνδέσμους σε βίντεο Vimeo ή YouTube. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν ανώνυμα cookies από αυτές τις εταιρείες για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογών του. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου του Vimeo https://www.vimeo.com/privacy, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου του YouTube https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Χάρτες Google

Αυτό το cookie καταγράφει πληροφορίες τοποθεσίας και αποθηκεύει ορισμένες από τις επιλογές του χρήστη/επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την πολιτική χρήσης cookies της Google στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/.

Κοινωνικά Δίκτυα

Η λειτουργία κοινής χρήσης (share) χρησιμοποιείται από τους χρήστες του ιστοτόπου για να συστήσουν την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τη λειτουργία κοινής χρήσης. Εντούτοις, εάν ο χρήστης/επισκέπτης δεν αποδεχθεί τη χρήση cookies, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες. Στα ακόλουθα links ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εν λόγω εταιρειών (Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Google: https://policies.google.com/privacy).

Ενσωματωμένο περιεχόμενο

Η Ιστοσελίδα ορισμένες φορές παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω "συνδέσμων" (hyperlinks), οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία cookies στους εν λόγω δικτυακούς τόπους, προτείνεται ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης να ανατρέχει στην Πολιτική Απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων.

Διαγραφή ή αποκλεισμός cookies

Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι:

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari για iPad και iPhone https://support.apple.com/kb/HT1677

 

Και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies :

https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies

www.allaboutcookies.org

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους υπεύθυνους επεξεργασίας του Συλλόγου, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, στην περίπτωση αιτήματος χρήσης υπηρεσίας που παρέχεται από συνεργάτη, π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, πληρωμές μέσω τράπεζας κ.α., η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων δύναται να μπορούν και πρέπει να γνωστοποιηθούν, αφού προηγουμένως έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση. Παράλληλα, ο Σύλλογος δεσμεύεται να μην μεταβιβάζει και να μην διαθέτει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία σε άλλους φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Από την εν λόγω δέσμευση εξαιρούνται οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, οι υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους και οι συνεργαζόμενες τράπεζες.

Προστασία δεδομένων

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου, ο Σύλλογος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς εξασφάλιση της ασφαλούς και σύννομης διαχείρισης κάθε είδους πληροφορίας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ο Σύλλογος δεσμεύεται να γνωστοποιεί σε κάθε αρμόδια αρχή κάθε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου και κάθε τρίτου μέρους που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα βάσει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η οποία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των χρηστών του ιστοτόπου, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη γνώση της παραβίασης.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα, εκτός εάν η νομοθεσία ορίζει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση μπορεί να φθάνει το χρόνο παραγραφής των αντίστοιχων υποθέσεων, αστικών, ποινικών, φορολογικών, διοικητικών κ.ά. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιώματα υποκειμένων

Ο Σύλλογος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ως υποκείμενο των δεδομένων, να ασκεί απρόσκοπτα τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 15 – 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καθώς και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, εξασφαλίζεται σε κάθε χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου του Συλλόγου η πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν («δικαίωμα πρόσβασης»), καθώς και η, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, ενημέρωσή του σχετικά με την επεξεργασία που αυτά υφίστανται («δικαίωμα ενημέρωσης»). Παράλληλα, το υποκείμενο της επεξεργασίας δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν («δικαίωμα διόρθωσης»), καθώς και τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»), να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας τους («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), να εναντιωθεί στην επεξεργασία («δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία»), να λαμβάνει γνώση της διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων»). Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων εκ μέρους των χρηστών της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρωση των όρων που θέτει ο Κανονισμός και τη μη αντίθεση τους σε αντίστοιχα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του Συλλόγου. Ο Σύλλογος δηλώνει ότι οποιαδήποτε επικαιροποίηση ή τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα, με εμφανή ημερομηνία τροποποίησης – επικαιροποίησης.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα: